Salgs- og leveringsbetingelser

Loading...
0. Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for
salg og levering af alle produkter og ydelser leveret af Freenet Danmark ApS (herefter Sælger). Enhver afvigelse fra disse betingelser skal være udtrykkeligt skriftligt aftalt mellem sælger og kunden, for enhver afvigelse og for ethvert tilfælde af leverancer fra Freenet til pågældende kunde. Kundens indkøbsbetingelser er
ikke bindende for Freenet.Alle henvendelser vedrørende nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal være skriftlige. Såfremt kunden ikke er i stand til at opfylde nærværende betingelser, skal dette omgående og skriftligt meddeles sælger
 
1. Priser & tilbud
Alle afgivne priser er ekskl. merværdiafgift, samt eventuelle andre punkt afgifter og er bindende for sælger i 30 dage fra tilbudsdato, med mindre andet er angivet. Sælger forbeholder sig ret til ændringer i fremsendte tilbud som følge af ændringer i produktspecifikationer, leverandørforhold, råvarepriser,valutakurser m.v. Priser anført sælgers prisliste er uforbindende og kan ændres uden forudgående varsel. Tilbud på lagervarer afgives med forbehold for mellemsalg.
 
2. Ordrer
Ordrer er først forpligtende for sælger, når sælger ved ordrebekræftelse har accepteret ordren. Delleverancer kan efter sælgers vurdering foretages med heraf følgende delfakturering.
 
3. Annullering af ordrer
Annullering accepteres kun efter skriftlig aftale med sælger og mod betaling af påløbne faktiske omkostninger.
 
4. Levering
Levering er AB Lager og levering finder normalt sted fra vort lager, 3650 Ølstykke. Forsendelse sker for købers regning og risiko. Alle leveringstider er uforbindende, og i intet tilfælde ydes erstatning for tab eller skade opstået som følge af forsinket levering. Levering foretages normalt med Danske Fragtmænd og/eller Post Danmark. Ordrer modtaget inden kl. 12.00 afsendes normalt samme dag. Når varer leveres på returnerbare tromler vil disse blive debiteret iht. gældende prisliste.
 
5. Returvarer
Standardlagervarer i ubrugt, ubeskadiget stand og i original emballage tages undtagelsesvis og ikke senere end 1 måned efter leveringsdagen og - kun efter forudgående aftale med sælger - retur. Der skal fra sælger, forud for returnering, rekvireres en nummeret returseddel, der skal ledsage returvaren. På retursedlen skal fakturanummer og dato anføres. Kreditnotaen fratrækkes et returneringsgebyr på 30%. Debiteret fragt krediteres ikke. Returnering skal ske for købers regning og risiko. Specielt fremstil lede eller specielt hjemtagne varer tages ikke retur. Kun emballage, der er faktureret særskilt, kan godskrives efter forudgående aftale ved frankoreturnering i ubeskadiget stand inden 3 måneder efter modtagelsen og kun til den fakturerede værdi, med mindre andet er anført på fakturaen. Fakturanummer og dato skal oplyses.
 
6. Ejendomsret
Det leverede forbliver sælgers ejendom, indtil betaling er erlagt fuldt ud. Køberen skal respektere eventuelle begrænsninger i ejendomsretten vedrørende programmel, som er indeholdt i leverancen, herunder eventuelle licensaftaler fra underleverandøren. Sælger eller sælgers software- leverandører besidder den fulde ophavsret til programmel leveret i henhold til denne aftale.Sælgers produkt information, tegninger og dokumentation er ejet og beskyttet af sælger og sælgers leverandørers ophavsret og må ikke overdragers eller anvendes kommercielt uden forudgående skriftlig aftale med sælger.
 
7. Betaling
Betaling sker 8 dage netto kontant efter varens levering, hvis intet andet skriftligt er aftalt. Dersom betaling ikke finder sted ved forfald beregnes morarenter af det forfaldne beløb. Rentesatsen vil være den i renteloven aktuelt fastsatte mora-rentesats. Ved fortsat manglende betaling opkræves yderligere rykkergebyr, kr. 200,- pr. rykker.Såfremt køber inden 30 dage efter forfaldsdato ikke har erlagt det forfaldne beløb, er sælger berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen og af køber at kræve erstatning for det tab, som sælger har lidt. Erstatningen kan ikke overstige den aftalte købesum. Accept af check, veksel eller anden betalingsforpligtelse anses ikke som betaling, før fuld indfrielse har fundet sted. Køber er ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som sælger ikke skriftligt forud har anerkendt.
 
9. Ansvar for produkt fejl og mangler
Sælgers ansvar omfatter kun produkt fejl og mangler, som køber skriftligt har gjort gældende inden et år fra den dag varen eller ydelsen blev leveret til køberen. Sælgers ansvar for fejl og mangler er betinget af at køber kan dokumentere at køber har opbevaret, installeret og anvendt produktet i overensstemmelse med produktets formål, installations vejledning og specifikationer. Sælger er forpligtiget til, inden for perioden, at afhjælpe eventuelle fejl og mangler ved det leverede ved reparation eller omlevering efter sælgers valg. Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for direkte som indirekte tab, omkostninger og følgeskader, herunder – men ikke begrænset dertil – arbejdsløn, demontering, udskiftning, tabt avance, driftstab, rentetab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm.
 
9. Reklamation
En eventuel reklamation over en leverance må ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Tekniske reklamationer over en leveret vare skal fremsættes skriftligt umiddelbart og senest 14 dage efter kons
tatering af eventuelle fejl. Varer, der inden for 12 måneder fra leveringsdagen måtte være behæftet med materiale- eller fabrikationsfejl, skal inden føromtalte frists udløb indsendes franko til vor adresse. Varen inspiceres herefter af sælger, uden ugrundet ophold. Accepteres reklamationen erstattes varen. For køle produkter til rackskabe m.v. gælder Contegs særlige betingelser. Køber kan ikke gøre reklamation gældende såfremt de tekniske oplysninger om varens installation, anvendelse og/eller videreforarbejdning er manglende eller ufuldstændige. I det omfang sælger, måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs.
 
10. Garanti bestemmelser for køleprodukter
Sælger garanterer imod fabrikationsfejl og produkt mangler i en periode på 12 måneder fra fakturadato. Under forudsætning af: At produktet er sikret mod overbelastning i henhold til værdierne angivet på produktets mærkeplade og/eller produktets datablad. At installation og brug er foretaget i fuld overensstemmelse med produktets installations vejledning og produktets brugervejledning. At al vedligeholdelse, herunder forebyggende vedligeholdelse erdokumenteret med servicerapporter og udført i henhold til produktets
vejledning og er udført af kvalificeret, udannet personale i forhold til produktet. Bortfald af garanti. Garantien bortfalder øjeblikkeligt såfremt: Der er foretaget ændringer på eller i produktets design, udførelse, indretning eller styring. Der er anvendt andet kølemiddel / kølevæske end angivet i produktets specifikationer. Der er påfyldt kølemiddel / kølevæske mængder større end angivet i produktets specifikationer. Tryk og væske mængder fra tilsluttede anlæg ligger uden for produktets tekniske specifikationer for kondensator / fordamper. Produktet er udsat for miljøpåvirkninger fra syreholdige produkter eller korroderende produkter. Omfang af garanti. Enhver reservedel der konstateres faktisk defekt i garantiperioden, vil af Conteg / Stultz, eller en af dem udpeget leverandør, blive udskiftet uden omkostninger for brugeren. Udskiftningen vil efter Conteg / Freenet Danmark ApS eget valg blive foretaget på produktionsfabrikken eller på installtionsstedet og udført af en leverandør udpeget af Freenet Danmark APS. Uanset tidspunktet for udskiftningen af den defektereservedel er garantiperioden for den pågældende reservedel 6 måneder, regnet framonteringstidspunktet. Alle omkostninger – direkte såvel som indirekte, herunder driftstab, omkostninger til nedtagning, transport m.v. i forbindelse med udførelsen af udskiftningen af den defekte reservedel er Freenet Danmark APS og Conteg uvedkommende og erstattes ikke. Såfremt kunden på eget initiativ, uden forudgående godkendt aftale, tilkalder Stultz ellen anden reparatør til reparation af defekter på produktet, er reparationen Freenet Danmark APS og Conteg uvedkommende og dækkes ikke.
 
11. Produktansvar
Sælger er ikke ansvarlig for skade efter reglerne for produktansvarmedmindre køber skriftligt dokumenterer at skaden direkte skyldes fejl eller forsømmelser forårsaget af sælger. I intet tilfælde er sælger ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller øvrige indirekte tab og følgeskader, herunder – men ikke begrænset dertil – tabtfortjeneste, driftstab, rentetab, strømsvigt og udgifter til erstatningsstrøm.
 
12. Tvister og lovvalg
Tvistigheder mellem køber og sælger, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres ved dansk ret eller voldgift i henhold til danske lovregler om voldgift efter sælgers valg. Voldgiften sammensættes af Præsidenten for Østre Landsret og et medlem skal være dommer og to medlemmer fagligt kvalificerede i forhold til tvistens genstand.